توجه: فرم تقاضای کار شما توسط مسئولین دفتر جواد اکبری بررسی می شود. در صورت تایید فرم، ظرف مدت ۱۵ روز با شما تماس گرفته خواهد شد. در غیر این صورت رزومه شما در بخش منابع انسانی دفتر جواد اکبری بایگانی و برای فرصت های شغلی احتمالی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سوابق شغلی
+بیشتر
CAPTCHA
لطفا صبر کنید