مهاجرت سرمایه گذاری و کارآفرینی

طی سالیان متوالی، کانادا یکی از کشورهای محبوب و مورد توجه برای متقاضیان مهاجرت به روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بوده است.
در سال ۲۰۱۳، طی یک همه پرسی توسط شرکت گالپ، کشور کانادا در میان ۵ کشور نخست شاد دنیا قرار گرفت. کشور کانادا به لحاظ کیفیت زندگی، سیستم آموزشی، اقتصادی و پزشکی در مجموعه بهترین کشورهای دنیا قرار دارد.


کشور کانادا در مجموع دارای مزایای زیر می باشد :

– یکی از بهترین سیستم های آموزشی دنیا؛
– یکی از امن ترین کشورهای دنیا؛
– سیستم پزشکی و رفاه عمومی فوق العاده پیشرفته؛
– یکی از متنوع ترین کشورهای دنیا از لحاظ فرهنگی، قومی و زبانی؛
– پاسپورت کانادا دومین پاسپورت برتر دنیا از لحاظ آزادی سفر می باشد.

دولت فدرال کانادا، دولت استانی کبک و استان های دیگر برنامه های مهاجرتی متنوعی را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ارائه می دهند. اینگونه برنامه ها شامل اشتغال زایی از طریق ایجاد یک کسب و کار جدید در کانادا یا خرید یک کسب و کار از قبل موجود در کانادا می باشند. برخی از استان ها مانند استان کبک برنامه سرمایه گذاری جذابی که هیچگونه نیازی به اشتغال زایی و ایجاد یک کسب و کار را ندارد، ارائه می دهند. در استان کبک تنها با پرداخت مبلغی مشخص شما می توانید به همراه خانواده و فرزندان زیر ۱۹ سال، اقامت دائم کانادا دریافت کنید.


در حال حاضر برنامه های موجود برای سرمایه گذاران و کارآفرینان به شرح زیر می باشند :

خوداشتغالی استان کبک

کارآفرینی استان کبک

اقامت سرمایه گذاری کبک

برنامه های استانی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران

برنامه خوداشتغالی
دولت فدرال

برنامه سرمایه گذاری
دولت فدرال