مهاجرت نیروی متخصص

سالیانه دهها هزار نیروی متخصص برای اقامت دائم وارد کشور کانادا می شوند. برنامه جذب نیروی متخصص دولت فدرال کانادا (Federal Skilled Worker Programme) یکی از راههای اصلی دریافت اقامت دائم کانادا می باشد. این برنامه مهاجرتی براساس معیارهای تنظیم شده در سال ۲۰۰۲ متقاضیان واجد شرایط را انتخاب می کند. در این برنامه، امتیازبندی هر متقاضی تا سقف حداکثر ۱۰۰ امتیاز براساس زبان، سن، مدرک تحصیلی، سابقه کار و انطباق پذیری در کانادا مشخص می شود.

در ژانویه ۲۰۱۵ دولت کانادا مجموعه ای از تغییرات اساسی در سیستم مهاجرپذیری دولت کانادا ایجاد کرد. تحت سیستم جدید، ۳ برنامه مهاجرتی نیروی حرفه ای فدرال (Federal Skilled Trades) ، نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Worker) ، و نیروی با تجربه کانادایی (Canadian Experienced Class) تحت یک برنامه جدید واحد به عنوان اکسپرس انتری (Express Entry) ارائه می گردند.

دولت استان کبک برای متقاضیان و نیروهای متخصص که قصد اقامت دائم در استان کبک را دارند برنامه مهاجرت مشخص خود را ارائه می دهد. وزارت مهاجرت کبک شرایط مورد نیاز و امتیازبندی این برنامه مهاجرتی را مستقل از دولت فدرال کانادا تهیه و تنظیم می کند. متقاضیانی که موفق به اخذ تائیدیه از وزارت مهاجرت کبک تحت این برنامه می شوند، باید پرونده نهایی خود را جهت بررسی پزشکی و امنیتی به دولت فدرال کانادا تقدیم نمایند.

سایر استان های کانادا نیز برنامه های مهاجرت مخصوص خود را براساس نیازهای اقتصادی و نیروی کار داخلی استان تهیه و ارائه می کنند. اینگونه برنامه های استانی تحت نام Provincial Nominee Programmes  ارائه می شوند.

برنامه های استانی نیروی متخصص

نیروی متخصص کبک