نگاهی مختصر به کشور کانادا

جغرافیا و آب و هوا کانادا: کانادا دومین کشور پهناور دنیا با مساحت ۱۰ میلیون کیلومتر مربع می باشد. کانادا از سه سمت با سه اقیانوس هم مرز می باشد: اقیانوس اطلس در شرق، اقیانوس آرام در غرب، اقیانوس قطب شمالی در شمال. روی هم رفته کشور کانادا ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر مرز ساحلی دارد. کشور کانادا […]