کاهش زمان بررسی پرونده های اسپانسرشیپ همسر

کاهش چشم گیر زمان بررسی پرونده های اسپانسر شیپ همسر طبق اعلام وزیر مهاجرت دولت کانادا، زمان بررسی پرونده های اسپانسر شیپ همسران به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر زمان بررسی و اتمام پرونده های اسپانسر شیپ همسران به طور متوسط ۲۴ ماه است که به ۱۲ ماه کاهش خواهد یافت. این […]