افزایش جمعیت کانادا به علت مهاجرت به این کشور

  سر شماری نشان داده است که 2/3 ازافزایش جمعیت کانادا از سال 2011 تا به حال به مهاجرت مربوط می شده است.   اولین گزارش از سرشماری در سال 2016 نشان داده است که 2/3 از جمعیت رو به رشد کانادا بین سالهای 2011 و2016 به مهاجرت مربوط می شده است. هر 5 سال […]