تغییر در ارزیابی ریسک متقاضیان برای پرونده های مانیتوبا

براساس تصمیم وزارت مهاجرت استان مانیتوبا، متقاضیانی که در استان های دیگر کانادا اقوام نزدیک دارند، از این پس پرریسک تلقی نخواهند شد. پیش از این یکی از فاکتور های مهم در بررسی پرونده های متقاضیان وابستگی متقاضی به سایر استان های کانادا بود. برای مثال متقاضیانی که در استان ها و شهرهای دیگر کانادا […]