ایجاد تغییر در سن فرزندان وابسته در پرونده های مهاجرت

ایجاد تغییر در سن فرزندان وابسته در پرونده های مهاجرت کانادا براساس اعلام وزرات مهاجرت کانادا، سن فرزندان وابسته در پرونده های مهاجرت از ۱۹ به ۲۲ افزایش پیدا خواهد کرد. این تغییر قرار است از پاییز سال ۲۰۱۷ اعمال شود و تنها شامل پرونده هایی می شود که پس از اعمال تغییرات فایل شوند. […]