کبک رسیدگی به صدور مجوز کار برای 24 شغل را در الویت قرارداده است

کبک رسیدگی به صدور مجوز کار برای 24 شغل را در الویت قرارداده است تقاضای صدور مجوز کار برای نیروی متخصص خارجی در 24 شغل زیر به صدر فهرست رسیدگی به پرونده ها در کبک صعود کرد. کبک رسیدگی به تقاضاهای صدور مجوز کار موقت را در مشاغل معینی که در خلال پاندمیک ویروس کرونا […]